Algemene Verkoopvoorwaarden Suurd Gas Control B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten, alsmede de bestrijding van plaagdieren en gassingen geschieden uitsluitend op deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven eventuele door de opdrachtgever gebruikte voorwaarden, een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het verstrekken van een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden gaat de opdrachtgever met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. Een overeenkomst wordt slechts geacht tot stand te komen nadat de order schriftelijk is bevestigd dan wel bij gebreke daarvan, zodra met de uitvoering van de opdracht wordt aangevangen.

Artikel 3: Wijzigingen en annulering

Indien een afnemer van Suurd Gas Control de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk wijzigt of annuleert, heeft Suurd Gas Control het recht om vergoeding van extra kosten en/of schade met kosten en interesten te vorderen. Bij wijzigingen heeft Suurd Gas Control bovendien het recht om nieuwe leveringstermijnen vast te stellen.

Artikel 4: Prijzen

Wegens het verrichten van bestrijdingswerkzaamheden zal de daarvoor overeengekomen prijs in rekening worden gebracht. Deze prijs zal worden verhoogd indien en voor zover dat in overeenstemming is met hetgeen op grond van toepasselijke overheidsmaatregelen is toegestaan. Bij het ontbreken van dergelijke maatregelen zal de prijs die is vastgelegd in een overeenkomst met een duur van 12 maanden telkens na 12 maanden worden verhoogd met het percentage gelijk aan de stijging van het CBS indexcijfer van regelingslonen van volwassen werknemers (alle werknemers, maandlonen) over die periode.

Artikel 5: Uitvoering van de werkzaamheden

De werkzaamheden van Suurd Gas Control zullen worden uitgevoerd op de wijze en op het (de) tijdstip(en) als overeengekomen. Suurd Gas Control zal de uitvoering van de overeenkomst doen geschieden door of onder direct toezicht van de daartoe deskundige personen. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, geldt het aangegeven tijdstip van uitvoeringen als bij benadering overeengekomen. De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen, dat alle aanwijzingen van of namens Suurd Gas Control, die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan worden opgevolgd. Indien uitvoering niet of niet tijdig kan plaatsvinden door een oorzaak die binnen de risicosfeer van de opdrachtgever ligt zal de opdrachtgever de daarvoor ontstane schade aan Suurd Gas Control vergoeden en zo mogelijk in staat stellen op een nader overeen te komen tijdtip de betreffende werkzaamheden te verrichten. Indien als gevolg van een of meer oorzaken, niet binnen de risicosfeer van een der partijen, de uitvoering niet of niet tijdig plaatsvindt, zal in overleg met de afnemer de uitvoering zo spoedig mogelijk plaatsvinden zonder dat over en weer enige vergoeding van schade kan worden gevorderd. Onder niet binnen de risicosfeer van een der partijen liggende oorzaken worden verstaan oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water en elektriciteit, staking, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden en weersomstandigheden die de verantwoorde uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden beletten.

Artikel 6: Betaling

Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling netto, zonder korting of aftrek binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Onverminderd alle overige rechten van Suurd Gas Control is de opdrachtgever bij overschrijding van deze betalingstermijn vanaf de factuurdatum rente verschuldigd gelijk aan het promesso-disconto van de Nederlandse Bank vermeerderd met twee procent. Suurd Gas Control heeft te allen tijde het recht voor de uitvoering van de overeenkomst, of een deel daarvan, contante betaling te verlangen.
Eventuele kosten van incasso zullen volledig voor rekening van de opdrachtgever zijn.

Artikel 7: Reclames

Reclames omtrent de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen bestrijdingswerkzaamheden dienen binnen 8 dagen na de uitvoering schriftelijk te geschieden, bij gebreke waarvan ieder recht van de opdrachtgever ter zake zal zijn vervallen, een en ander tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8: Garanties en aansprakelijkheid

Mededelingen door of namens Suurd Gas Control betreffende de kwaliteit van de (te) verrichte(n) werkzaamheden, de behandeling in de ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen enz. gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan. Suurd Gas Control verplicht zich in te spannen om de bestrijdingswerkzaamheden naar beste vermogen te verrichten in het licht van het beoogde resultaat. De aard van deze werkzaamheden laat in het algemeen niet toe dat Suurd Gas Control zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat.

Artikel 9: Opzeggingen en beëindiging

Doorlopende overeenkomsten waarvan de looptijd een periode van 12 maanden te boven gaat, zullen slechts kunnen worden opgezegd met inachtneming van een termijn van 3 maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-nakoming van de overeenkomst door een der partijen zal de overeenkomst door de andere partij onmiddellijk kunnen worden opgeschort of ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst, tenzij de eerstbedoelde partij alsnog, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, binnen een redelijke tijd aan zijn verplichtingen voldoet. Zonder rechtelijke tussenkomst kan een der partijen de overeenkomst tevens onmiddellijk ontbinden in geval de andere partij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of wordt geliquideerd, een en ander zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

Artikel 10: Auteursrechten

Wij behouden ons het auteursrecht ten aanzien van normaalbladen, folders, catalogi, reclame, reclameteksten, wijze van verpakking enz.

Artikel 11: Geschillen

Alle geschillen worden in eerste aanleg voorgelegd aan een hiertoe bevoegde rechtbank. Het Nederlandse recht zal van toepassing zijn.