1,2 Dichloorethaan (C₂H₄CL₂)

Toepassingen

Dichloorethaan (C2H4CL2) wordt gebruikt in de bereiding van vinylchloridemonomeren en als apolair oplosmiddel (ontvetter en verfverwijderaar).

Toxiciteit

Als dit gas vrijkomt in de lucht, bereikt het zeer snel een concentratie die gevaarlijk is voor de gezondheid.

H-zinnen

  • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H302 - Schadelijk bij inslikken.
  • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H350 - Kan kanker veroorzaken (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).

Gezondheidsrisico's

Het lichaam neemt deze stof op via inademen en via de huid.

Symptomen

Inademen:

Irritatie van de luchtwegen, branderig gevoel, benauwdheid, longschade, misselijkheid, braken, hoofdpijn, coördinatiestoornissen, slaperigheid, bewusteloosheid, hartritmestoornissen, lever- en nierfunctiestoornissen.

Huid:

Roodheid, irritatie, dermatitis.

Ogen:

Roodheid, pijn en irritatie.

Gevolgen bij eenmalige blootstelling

Inademen:

De effecten op de ademhalingswegen beginnen met irritatie en branderig gevoel van de bovenste luchtwegen en hoesten. Bij blootstelling aan hoge concentraties kunnen deze symptomen uiteindelijk leiden tot benauwdheidklachten en longoedeem. Tot 20 uur na blootstelling kan longoedeem optreden. Afhankelijk van de concentratie en duur van de blootstelling kunnen de verschijnselen beginnen met misselijkheid, braken en buikpijn. Dit geldt tevens voor effecten op het centrale zenuwstelsel, zoals hoofdpijn, duizeligheid, coördinatiestoornissen en slaperigheid. Blootstelling aan hoge concentraties kan uiteindelijk leiden tot bewusteloosheid. Verder kunnen na blootstelling nier- en leverfunctiestoornissen optreden.

Huid:

Afhankelijk van de concentratie en duur van de blootstelling aan de damp kunnen irritatie, roodheid en dermatitis optreden.

Ogen:

Afhankelijk van de concentratie en duur van de blootstelling aan de damp kunnen irritatie, roodheid en pijn van de ogen optreden.

Gevolgen bij herhaalde blootstelling

Inademen:

De stof kan op de lever en galgangen inwerken met orgaanbeschadiging als gevolg. 1,2-dichloorethaan wordt beschouwd als kankerverwekkend en kan schade toebrengen aan de erfelijke eigenschappen.

Huid:

Huidcontact kan door beschadiging eczeem veroorzaken.

Ogen:

Afhankelijk van de concentratie en duur van de blootstelling aan de damp kunnen irritatie, roodheid en pijn van de ogen optreden.

Laatste keer gewijzigd: 5 september 2018