Ammoniak (NH³)

Toepassingen

Ammoniakoplossingen worden ammonia genoemd en worden wel als schoonmaakmiddel gebruikt. Ook wordt ammoniak (NH3) gebruikt als koelmiddel in grotere koelinstallaties. Ook is ammoniakgas een belangrijk halffabrikaat voor de productie van kunstmest. Ammoniak wordt tevens beschouwd als een mogelijk opslagmiddel voor waterstof.

Toxiciteit

Ammoniak is zeer giftig en schadelijk voor het milieu.

H-zinnen

  • H221 - Ontvlambaar gas.
  • H280 - Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
  • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H331 - Giftig bij inademing.
  • H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Gezondheidsrisico's

Ammoniak wordt door het lichaam opgenomen door het inademen van het gas. Als dit gas vrijkomt, komt er snel een concentratie in de lucht die schadelijk is voor de gezondheid.

Symptomen

Inademen:

(Sterke) irritatie van de slijmvliezen van de neus en luchtwegen, keelpijn, hoesten, pijn achter het borstbeen, versnelde ademhaling, benauwdheid, oedeemvorming van de keel, het strottenhoofd of longen met bloedspugen.

Huid:

Roodheid, pijn, blaarvorming.

Ogen:

Irritatie, tranenvloed, verminderd zicht, ernstige schade aan ogen.

Gevolgen bij eenmalige blootstelling

Inademen:

De effecten op de ademhalingswegen beginnen met irritatie van de slijmvliezen van de neus en (bovenste) luchtwegen, keelpijn, hoesten, pijn achter het borstbeen, versnelde ademhaling en benauwdheid. Als werknemers aan hoge concentraties worden blootgesteld is er kans op oedeemvorming van de keel, het strottenhoofd of longen waardoor een levensbedreigende situatie ontstaat.

Huid:

Na huidcontact kunnen roodheid, pijn en blaarvorming optreden.

Ogen:

Na contact met de ogen kunnen irritatie, tranenvloed en verminderd zicht optreden. Bij blootstelling aan hoge concentraties kan er ernstige schade aan de ogen ontstaan.

Gevolgen bij herhaalde blootstelling

Inademen:

Ontsteking van het slijmvlies van keel en neus en schade aan de ademhalingswegen.

Huid:

Overgevoeligheidsreacties met als gevolg eczeemachtige aandoeningen.

Ogen:

Ontsteking van het bindvlies.

Laatste keer gewijzigd: 5 september 2018