Chloorpicrine (CCL³NO²)

Toepassingen

Chloorpicrine (CCL3NO2) wordt als waarschuwingsmiddel in lage concentratie toegevoegd aan geurloze bestrijdingsmiddelen (insecticiden, fungiciden, gassingsmiddelen zoals methylbromide en sulfurylfluoride). Het wordt ook gebruikt om kleurstoffen en andere chemische stoffen aan te maken. Chloorpicrine werd in de Eerste Wereldoorlog ingezet als gifgas. Het wordt dan ook als een chemisch wapen beschouwd.

Toxiciteit

Het is een giftige stof en een gevaarlijke concentratie kan zeer snel bereikt worden bij verdamping van de stof bij 20C. De stof irriteert de ogen, huid en luchtwegen en veroorzaakt tranende ogen. Bij blootstelling aan hoge concentraties kan dodelijk longoedeem optreden.

H-zinnen

  • H302 - Schadelijk bij inslikken.
  • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H330 - Dodelijk bij inademing.
  • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Gezondheidsrisico's

Het lichaam neemt de stof op via het inademen van de damp en via de huid. Als de stof verdampt bij 20C komt er snel een concentratie in de lucht die schadelijk is voor de gezondheid.

Symptomen

Inademen:

(Sterke) irritatie van de keel, neusslijmvlies en de bovenste luchtwegen, branderig gevoel, hoesten, benauwdheid, pijn op de borst, oedeemvorming van de bovenste luchtwegen, piepende ademhaling, hoofdpijn, misselijkheid braken en buikkrampen.

Huid:

(Sterke) irritatie en blaarvorming.

Ogen:

(Sterke) irritatie, tranende ogen, branderig gevoel, pijn, schade aan hoornvlies en bindvlies.

Gevolgen bij eenmalige blootstelling

Inademen:

De effecten beginnen met (sterke) irritatie van de keel, het neusslijmvlies en de bovenste luchtwegen, branderig gevoel, hoesten, benauwdheid en pijn op de borst. Bij een ernstige blootstelling kunnen deze effecten leiden tot oedeemvorming van de bovenste luchtwegen en een piepende ademhaling. Andere gevolgen zijn hoofdpijn, misselijkheid, braken en buikkrampen.

Huid:

Irritatie van de huid. Bij blootstelling aan hoge concentraties kan blaarvorming optreden.

Ogen:

Tranende ogen, irritatie, branderig gevoel en pijn kunnen optreden. Bij een ernstige blootstelling kan schade aan het hoornvlies en bindvlies ontstaan.

Gevolgen bij herhaalde blootstelling

Inademen:

De effecten na herhaalde blootstelling zijn afhankelijk van de concentratie en de duur van de blootstelling. Voor de effecten kijk bij “Gevolgen bij eenmalige blootstelling”.

Huid:

De effecten na herhaalde blootstelling zijn afhankelijk van de concentratie en de duur van de blootstelling. Voor de effecten kijk bij “Gevolgen bij eenmalige blootstelling”.

Ogen:

De effecten na herhaalde blootstelling zijn afhankelijk van de concentratie en de duur van de blootstelling. Voor de effecten kijk bij “Gevolgen bij eenmalige blootstelling”.

Laatste keer gewijzigd: 5 september 2018