Formaldehyde (CH₂O)

Toepassingen

Formaldehyde (CH2O) wordt gebruikt in spaanplaten, MDF, UF-isolatie, textiel (kleding, schoenen, gordijnen en vitrage) en cosmetica.
Formaldehyde wordt toegepast in diverse branches, waaronder in leer-, textiel- en tapijtfabrieken, de papier- en houtverwerkende industrie, de medische sector en de drankenindustrie.

Toxiciteit

Formaldehyde is giftig. Formaldehyde is bewezen carcinogeen (kankerverwekkend) bij de mens. Formaldehyde kan ogen, neus en keel irriteren. Er kan ook hoofdpijn en huidirritatie optreden. Ook kan beroepsastma op deze stof ontwikkeld worden.

H-zinnen

  • H301 - Giftig bij inslikken.
  • H311 - Giftig bij contact met de huid.
  • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H331 - Giftig bij inademing.
  • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H350 - Kan kanker veroorzaken (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
  • H370 - Veroorzaakt schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).

Gezondheidsrisico's

Formaldehyde wordt vooral opgenomen in het lichaam door inademing van de damp. Een voor de gezondheid schadelijke concentratie in de lucht kan door verdamping van deze stof bij 20 graden Celsius vrij snel bereikt worden. Formaldehyde kan ook via de huid, ogen en andere slijmvliezen in het lichaam worden opgenomen.

Symptomen

Inademen:

(Sterke) irritatie van de bovenste luchtwegen en neus, keelpijn, branderig gevoel, hoesten, hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppingen, reukverlies, benauwdheid, piepende ademhaling, oedeemvorming van keel, strottenhoofd en longen.

Huid:

Bruinachtige verkleuring, pijn, dermatitis en puistachtige blaasjes.

Ogen:

Irritatie, branderig gevoel, tranenvloed en slecht zien.

Gevolgen bij eenmalige blootstelling

Inademen:

De effecten op de ademhalingswegen beginnen met irritatie van de slijmvliezen van de neus en bovenste luchtwegen en keelpijn. Daarnaast kunnen ook hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppingen, reukverlies, hoesten, benauwdheid en piepende ademhaling optreden. Wanneer medewerkers waan aanzienlijke concentraties worden blootgesteld, kan naast genoemde effecten ook oedeeemvorming van de keel, het strottenhoofd of longen optreden waabij een levensbedreigende situatie kan ontstaan.

Huid:

Na huidcontact kunnen een bruinachtige verkleuring van de huid, pijn en dermatitis optreden. Daarnaast worden vaak als een gevolg van een overgevoeligheidsreactie puistachtige blaasjes gezien.

Ogen:

Roodheid, irritatie, branderig gevoel, tranenvloed en ontsteking van het bindvlies van het oog kunnen optreden.

Gevolgen bij herhaalde blootstelling

Inademen:

Ontsteking van het slijmvlied van keel en neus en schade aan de ademhalingswegen. Formaldehyde is kankerverwekkend.

Huid:

Overgevoeligheidsreacties met als gevolg eczeemachtige aandoeningen

Ogen:

Ontsteking van het bindvlies.

Laatste keer gewijzigd: 5 september 2018