Hexaan (C₆H₁₄)

Toepassingen

Hexaan (C6H14) wordt gewonnen uit aardolie en vooral gebruikt als oplosmiddel.

Toxiciteit

n-hexaan is een schadelijke stof voor de gezondheid, voornamelijk op lange termijn. De acute toxiciteit van de vloeistof is relatief laag, hoewel de damp een milde narcotische werking kan hebben. Het inhaleren van hoge concentraties van de damp kan in eerste instantie een euforisch gevoel opleveren, maar dit wordt gevolgd door slapeloosheid, hoofdpijn en braken.
De langetermijneffecten van n-hexaan zijn goed bekend en beschreven. Wanneer de mens chronisch wordt blootgesteld aan dampconcentraties van 400 tot 600 ppm kan een ontregeling van het perifeer zenuwstelsel optreden. De initiële symptomen zijn tintelingen en krampen in de armen en benen, gevolgd door moeheid en spierverslapping. In ernstiger gevallen wordt atrofie van de spieren vastgesteld, samen met coördinatieverlies en problemen met de ogen.

H-zinnen

  • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H361 - Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden (specifiek effect vermelden indien bekend)(blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
  • H373 - Kan schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
  • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Gezondheidsrisico's

De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing van de dampen en door inslikken. Een voor de gezondheid schadelijke verontreiniging van de lucht, zal snel worden bereikt bij verdamping van deze stof bij 20°C.

Symptomen

Inademen:

Duizeligheid, slaperigheid, sufheid, hoofdpijn, misselijkheid, zwakte en bewusteloosheid.

Huid:

Droge huid, roodheid en pijn.

Ogen:

Roodheid en pijn.

Gevolgen bij eenmalige blootstelling

Inademen:

Blootstelling aan een hoge dosis kan het bewustzijn verminderen. Als deze vloeistof wordt ingeslikt en daarna in de luchtwegen terecht komt, kan chemische longontsteking ontstaan.

Huid:

De stof is irriterend voor de huid.

Ogen:

Gevolgen bij herhaalde blootstelling

Inademen:

De stof kan effecten hebben op het centraal zenuwstelsel en vooral op het perifeer zenuwstelsel , met als gevolg polyneuropathie, een ziekte waarbij vele zenuwen worden aangetast. Dierproeven tonen aan dat deze stof mogelijk schadelijk is voor de voortplanting bij de mens.

Huid:

Herhaald of langdurig huidcontact kan huidontsteking veroorzaken.

Ogen:

Laatste keer gewijzigd: 27 augustus 2019