Koolstofmonoxide (CO)

Toepassingen

Koolstofmonoxide (CO) is een kleurloos gas dat onder meer ontstaat door onvolledige verbranding van koolstof, fossiele brandstoffen of andere brandbare koolstofverbindingen. Het is een vrij belangrijke stof in de chemische industrie. Koolstofmonoxide is giftig, kleurloos en reukloos en hierdoor is het erg gevaarlijk.

Toxiciteit

Koolstofmonoxide is een giftig gas. In het bloed hecht het zich aan het zuurstoftransport-eiwit hemoglobine in rode bloedcellen, waarbij het zuurstof verdringt. Het vermogen van koolstofmonoxide om zich vast te hechten aan dit eiwit is ongeveer 240 keer zo groot als dat van zuurstof. Dat betekent dat zelfs bij een geringe concentratie van koolstofmonoxide in de lucht relatief veel koolstofmonoxide in het bloed terecht kan komen en er vergiftigingsverschijnselen kunnen optreden.

H-zinnen

  • H220 - Zeer licht ontvlambaar gas.
  • H280 - Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
  • H331 - Giftig bij inademing.
  • H360 - Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden (specifiek effect vermelden indien bekend) (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
  • H372 - Veroorzaakt schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).

Gezondheidsrisico's

Koolmonoxide wordt in het lichaam opgenomen door inademen. Als het gas vrijkomt, bereikt het zeer snel een concentratie in de lucht die gevaarlijk is voor de gezondheid.

Symptomen

Inademen:

Hoofdpijn, misselijkheid, braken, duizeligheid, zwakheid, verwardheid, flauwvallen en bewusteloosheid.

Huid:

Ogen:

Gevolgen bij eenmalige blootstelling

Inademen:

De effecten zijn hoofdpijn, misselijkheid, braken, duizeligheid, zwakheid en verwardheid. Bij blootstelling aan hoge concentraties kan bewusteloosheid snel optreden waardoor een levensbedreigende situatie kan ontstaan. Mensen met onderliggende hart- en vaatziekten kunnen meer gezondheidsschade door blootstelling aan koolmonoxide. Dit geldt ook voor het ongeboren kind bij zwangerschap.

Huid:

Ogen:

Gevolgen bij herhaalde blootstelling

Inademen:

Herhaalde blootstelling aan lage concentraties koolmonoxide kan (hardnekkige) hoofdpijn, misselijkheid, een licht gevoel in het hoofd, geheugen- en concentratiestoornissen veroorzaken. De klachten verdwijnen meestal nadat de blootstelling stopt.

Huid:

Ogen:

Laatste keer gewijzigd: 5 september 2018