Pentaan (C₅H₁₂)

Toepassingen

Pentaan (C5H12) wordt hoofdzakelijk toegepast als apolair oplosmiddel. Het apolaire oplosmiddel pentaan doet geen ionen ontstaan, zodat mengsels van samengestelde stoffen in pentaan niet-geleidend zijn voor elektrische stroom.

Toxiciteit

“De damp is zwaarder dan lucht en kan zich langs de grond verspreiden; ontsteking op afstand is mogelijk. Kan zich ophopen op laaggelegen plaatsen met zuurstofgebrek als gevolg. Reageert met sterk oxiderende stoffen (zoals peroxides, nitraten en perchloraten) waardoor brand- en ontploffingsgevaar ontstaat. Tast sommige kunststoffen, rubber en bekledingen aan. Een voor de gezondheid schadelijke verontreiniging van de lucht, zal eerder snel worden bereikt bij verdamping van deze stof bij 20°C. Bij hoge concentraties in de lucht ontstaat zuurstofgebrek, wat kan leiden tot bewusteloosheid of de dood.

H-zinnen

  • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Gezondheidsrisico's

De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing van de dampen en door inslikken.

Symptomen

Inademen:

Duizeligheid, slaperigheid, hoofdpijn, misselijkheid, bewusteloosheid en braken.

Huid:

Droge huid.

Ogen:

Gevolgen bij eenmalige blootstelling

Inademen:

Als deze vloeistof wordt ingeslikt en daarna in de luchtwegen terecht komt, kan chemische longontsteking ontstaan. De stof kan effecten hebben op het centraal zenuwstelsel. Bij hoge concentraties in de lucht ontstaat zuurstofgebrek, wat kan leiden tot bewusteloosheid of de dood.

Huid:

Droge huid.

Ogen:

Gevolgen bij herhaalde blootstelling

Inademen:

Als deze vloeistof wordt ingeslikt en daarna in de luchtwegen terecht komt, kan chemische longontsteking ontstaan. De stof kan effecten hebben op het centraal zenuwstelsel. Bij hoge concentraties in de lucht ontstaat zuurstofgebrek, wat kan leiden tot bewusteloosheid of de dood.

Huid:

Herhaald of langdurig huidcontact kan huidontsteking veroorzaken.

Ogen:

Laatste keer gewijzigd: 5 september 2018