Styreen (C₈H₈)

Toepassingen

Styreen (C8H8) wordt voornamelijk gebruikt als monomeer voor de productie van polymeren. Omdat styreen onder invloed van licht of zuurstof spontaan kan polymeriseren, wordt een kleine hoeveelheid 4-tert-butylcatechol toegevoegd als stabilisator. Styreen komt in kleine hoeveelheden voor in bepaalde boomharsen, steenkoolteer en pyrolyseproducten van aardolie.

Toxiciteit

De stof kan ontplofbare peroxides vormen. De stof kan polymerizeren tengevolge van verwarming onder invloed van licht en bij contact met veel stoffen zoals zuurstof, oxidatiemiddelen, peroxides en sterke zuren waardoor brand- of ontploffingsgevaar ontstaat. De stof ontleedt bij verbranding met vorming van giftige dampen, styreenoxide. Tast koper en koperlegeringen aan.

H-zinnen

  • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H332 - Schadelijk bij inademing.

Gezondheidsrisico's

De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing en via de huid.

Symptomen

Inademen:

Duizeligheid, slaperigheid, hoofdpijn, misselijkheid en zwakte.

Huid:

Roodheid.

Ogen:

Roodheid en pijn.

Gevolgen bij eenmalige blootstelling

Inademen:

De stof is irriterend voor de luchtwegen. Als deze vloeistof wordt ingeslikt en daarna in de luchtwegen terecht komt, kan chemische longontsteking ontstaan. Blootstelling kan het bewustzijn verminderen.

Huid:

De stof is irriterend voor de huid.

Ogen:

De stof is irriterend voor de ogen.

Gevolgen bij herhaalde blootstelling

Inademen:

Herhaalde of langdurige inademing kan astma veroorzaken. De stof kan effecten hebben op het centraal zenuwstelsel. Deze stof is mogelijk kankerverwekkend bij de mens.

Huid:

Herhaald of langdurig huidcontact kan huidontsteking veroorzaken. Herhaald of langdurig contact kan de huid gevoelig maken.

Ogen:

Laatste keer gewijzigd: 5 september 2018