Sulfurylfluoride (SO₂F₂)

Toepassingen

Sulfurylfluoride (SO2F2) wordt sinds de jaren zestig al gebruikt als begassingsmiddel (fumigatiemiddel) van ruimten tegen termieten en andere insecten die hout aantasten. In de Europese Unie is sulfurylfluoride sinds 1 januari 2009 toegelaten in houtbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik. Een recentere toepassing is de bescherming van droog fruit, noten en granen na de oogst. In de Europese Unie is dit inmiddels toegelaten voor het desinfecteren van lege graanmolens en opslagruimten van granen en afgeleide producten, dus niet voor rechtstreekse toepassing op producten. Ook bepaalde zeecontainers, met hout of meubelen, worden begast met sulfurylfluoride voordat ze op transport worden gezet.

Toxiciteit

Sulfurylfluoride is een kleurloos en reukloos gas dat zwaarder is dan lucht en zich dus kan ophopen in laaggelegen ruimtes en kelders. Bij fumigatie wordt er een kleine hoeveelheid toegevoegd van een middel zoals chloorpicrine, dat tranende ogen of keelpijn veroorzaakt. Dit dient als waarschuwing dat de ruimte nog niet veilig is om te betreden. Sulfurylfluoride is een toxisch gas dat het centrale zenuwstelsel verzwakt. Symptomen zijn onder andere misselijkheid, maagpijn, duizeligheid of stuiptrekkingen. Blootstelling aan hoge concentraties kan leiden tot irritatie af aantasting van het ademhalingsstelsel. Langdurige blootstelling kan leiden tot dodelijk longoedeem.

H-zinnen

  • H311 - Giftig bij contact met de huid.
  • H373 - Kan schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
  • H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Gezondheidsrisico's

Sulfurylfluoride wordt in het lichaam opgenomen door inademing en via de huid.

Symptomen

Inademen:

Irritatie van de ogen, de neus en de keel. Misselijkheid en braakneigingen. Spraakproblemen, depressie van het centrale zenuwstelsel, ademhalingsmoeilijkheden, jeukgevoel in de handen en voeten, spierkrampen, krampen en storingen van het hartritme.

Huid:

Het contact met de vloeistof kan leiden tot verbranding van de huid door bevriezing.

Ogen:

Roodheid, verbranding door bevriezing.

Gevolgen bij eenmalige blootstelling

Inademen:

Irritatie van de ogen, de neus en de keel. Misselijkheid en braakneigingen. Spraakproblemen, depressie van het centrale zenuwstelsel, ademhalingsmoeilijkheden, longoedeem, jeukgevoel in de handen en voeten, spierkrampen, krampen en storingen van het hartritme. Eenmalige blootstelling aan hoge concentraties kan reeds de dood tot gevolg hebben.

Huid:

Het contact met de vloeistof kan leiden tot verbranding van de huid door bevriezing.

Ogen:

Het contact met de vloeistof kan leiden tot verbranding van de huid door bevriezing.

Gevolgen bij herhaalde blootstelling

Inademen:

Irritatie van de ogen, de neus en de keel. Misselijkheid en braakneigingen. Spraakproblemen, depressie van het centrale zenuwstelsel, ademhalingsmoeilijkheden, longoedeem, jeukgevoel in de handen en voeten, spierkrampen, krampen en storingen van het hartritme. Eenmalige blootstelling aan hoge concentraties kan reeds de dood tot gevolg hebben. Herhaalde blootstelling aan hoge concentraties kan ernstige beschadiging van longen en nieren tot gevolg hebben.

Huid:

Het contact met de vloeistof kan leiden tot verbranding van de huid door bevriezing.

Ogen:

Het contact met de vloeistof kan leiden tot verbranding van de huid door bevriezing.

Laatste keer gewijzigd: 5 september 2018